Flirt

Social online

Den plats där vi inte

International Rescue Committee RESCUE grundades på initiativ av Albert Einstein och hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror av konflikter och katastrofer. Vi startade upp ett kontor i Sverige. Efter krigsslutet hjälpte vi med akut nödhjälp och vidarebosättning av flyktingar. Sedan dess har vi funnits på plats runt om i världen för att hjälpa folk på flykt. Idag arbetar vi i över 40 länder och våra dedikerade medarbetare gör allt som krävs för att hjälpa de människor vars liv har krossats av konflikter och katastrofer. Vi hjälper de drabbade med nödhjälp för att överleva, återhämta sig och att återfå kontrollen över sin framtid. Bilden visar en av våra platser i Berlin där vi delade ut livsmedel. Vi började även under den här tiden med vidarebosättning av flyktingar i Europa. RESCUE började att ge nödhjälp och vidarebosättning till de tusentals ungerska flyktingar som tvingats fly efter Röda armén slagit ner på Ungernupproret.

Vår historia i bilder

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar tillsammans andra. I den här texten använder vi autism  som begrepp för all autismtillstånd. I andra sammanhang används alltemellanåt autismspektrumtillstånd som övergripande begrepp. Autism förekommer på alla intellektuella och språkliga nivåer. Tidigare skilde man i diagnosmanualer samt klassifikationer på autistiskt syndrom och Aspergers syndrom utifrån personens intellektuella förmåga samt språkutveckling.

Våra värderingar

Gällande skolverket. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Ciceron och webbinarium om förändringarna i Lpfö Förskolan ingår i skolväsendet samt vilar på demokratins grund. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta samt utveckla kunskaper och värden. Den skall främja alla barns utveckling och inlärning samt en livslång lust att bilda. Utbildningen ska också förmedla och grundfästa respekt för de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var samt en som verkar inom förskolan skall främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors detsamma värde, jämställdhet mellan kvinnor och hanar, flickor och pojkar, samt solidaritet emellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på bas av kön, könsöverskridande identitet eller benämning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet inneha anknytning till, eller för annan förnedrande behandling.

Så kommunicerar du i sociala medier! - 5 värdefulla kommunikationsverktyg!

Sociala inslag viktigt för båda könen

Senast uppdaterad: Vi har idag ett mängd nya kontaktytor mot både nära och avlägsna vänner. Särskilt flickor inom tonåren är aktiva i sociala medier. Pixabay cc-licens: geralt. Sociala medier skänker användarna möjlighet att bygga nya, samt fördjupa redan etablerade sociala relationer. Sociala medier som Facebook, Twitter eller Instagram, bygger på att deltagarna själva skapar innehåll och underhåller sina sociala kontaktnät. För många människor — särskilt unga — är internet ständigt tillgängligt genom mobilen i fickan. Många unga kommunicerar, konsumerar och producerar innehåll under stora delar av sin vakna tid. Sociala medier innebär också att vi kan kommentera och betygsätta innehåll, hitta andra att diskutera med, be om assistans och hjälpa andra.

Leave a Reply