Flirt

Så påverkar lumpen dina jobbchanser

Gör ett frågeformulär för universe

Av: Stefan Hesserud Persson. I år är värnplikten tillbaka för alla åringar. Och lumpen är en fin merit inför yrkeslivet.

Privatpersoner

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer i en psykosocial arbetsmiljö som krävs för att medaretare ska vilja samt kunna fortsätta lära under sitt yrkesliv. Undersökningen utfördes genom kvalitativ metod inom form av individuella intervjuer med sex informanter som kom från sex annorlunda arbetsplatsenheter på ett stort sjukhus inom Mellansverige. Intervjuerna handlade om vad informanterna uppfattar som god psykosocial arbetsmiljö därtill om hur lärande och meningsfullhet hör ihop med psykosocial arbetsmiljö. Engagerande samt uppmuntrande chefer är en stor andel av en fungerande och god psykosocial miljö på en arbetsplats och anses vara den bärande faktorn gällande moitivation och vilja med ett aktivt fortsatt lärande. Bakgrund: Goda sociala relationer är i viss mån grundläggande för ungdomars identitetsutveckling. Utveckling av deras sociala förmågor har även positiva effekter på deras psykiska hälsa. För ungdomar med hörselnedsättning kan sociala relationer bli svåra alldenstund de lever i ett samhälle därborta hörande kommunicerar med talad svenska samt döva kommunicerar med svenskt teckenspråk. Ungdomar med hörselnedsättning har inte samma förutsättningar som hörande och det kan eftersom vara svårt för dem att avrätta med i sociala samspel och alstra sociala relationer till andra. Om ungdomar med hörselnedsättning inte kan teckenspråk inneha de inte heller förutsättningar för att hänga med i det sociala samspelet som finns i dövsamhället.

Heart's Medicine - Doctor's Oath Trailer

”Bra grund”

Studiedesign: Prospektiv, randomiserad crossover-studie Patienter: Femton aktör med ensidig sensorineural dövhet. Varje ingripande användes under en utvärderingsperiod på tre veckor av alla deltagarna i ett randomiserad ordning. Mellan varje intervention fick deltagarna en veckas viloperiod i anledning minska påverkan av tidigare intervention. Utfallsmått: Taluppfattningstest i brus testades i fyra högtalarvariationer i ljudfält brus-störning, maskering, huvudskugga och optimal uppställning. Validerade frågeformulär användes i syfte att undersöka patientens upplevelse av interventionerna. Utfallsmåtten samlades in postumt varje utvärderingsperiod.

Leave a Reply